ผลงานของสถาบัน

  • โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลและการนำกากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์

       โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลและการนำกากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นโครงการที่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการเพื่อส่งเสริม Green Productivity และการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมด้วยการนำของเสียอุตสาหกรรมกลับมารีไซเคิลและใช้ประโยชน์ใหม่ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการรีไซเคิล ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green growth) ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) เพื่อการสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

    อ่านเพิ่มเติม....