บริการทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ

สถาบันเหล็กได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฎิบัติการทดสอบ  ตามมาตรฐาน มอก.17025  (ISO/IEC 17025: 1999) และได้รับการยอมรับจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เป็นศูนย์ทดสอบวัสดุ  ผลิตภัณฑ์เหล็ก เหล็กกล้า และชิ้นส่วนโลหะอื่น ๆ โดยมีการให้บริการทดสอบดังต่อไปนี้

- วิเคราะห์ส่วนผสมของเหล็ก และเหล็กกล้าทุกชนิด

- ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและลักษณะพื้นผิวของวัสดุ เช่น  โลหะ  โพลิเมอร์ เซรามิค  ฯลฯ ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM)

- วิเคราะห์การปนเปื้อน สารมลทิน ตลอดจนวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโละตัวอย่าง ด้วยเทคนิค EDX ด้วยเครื่อง SEM

- ให้บริการตรวจสอบพื้นผิว และรอยแตกหัก

- การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง เพื่อศึกษาเฟสต่างๆ ในชิ้นงานโลหะ ตรวจการกระจายตัวของเฟสต่างๆและหาขนาดเกรน

- การทดสอบทางกล  เช่น  Tensile  Properties (Tensile strength, 0%Elongation, n-value, r-value, และอื่นๆ) , Compression Strength  และ  Bending

- การทดสอบความแข็งแบบ  Brinell, Rockwell,  Vicker

- การทดสอบแรงกระแทก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณ พิมพ์พนิต  Email: pimpanit@isit.or.th  02-712-4402-7 ต่อ 130

สายด่วน!!!    คุณคมกริช  อิสริยากุล  Email: komgrit@isit.or.th  : 090-923-1170 หรือ โทร  02-7120-4402-7  ต่อ  136

Fax:  02-713-6293, 02-713-6550