ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน — นักวิจัย

  

 

          สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (สลท.) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 2543 โดยอยู่ภายใต้ “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เกิดจากความต้องการของรัฐบาลและเอกชนที่ต้องการให้มีหน่วยงานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง

นักวิจัย (พนักงานชั่วคราว)

Researcher

หน้าที่/ความรับผิดชอบ (Job Description):

 1. การดำเนินงานโครงการ (Project) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมเป้าหมายในความรับผิดชอบ ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมโลหะการ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมปลายทาง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ)
  • ขอบเขตการดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งการคิดค้นโครงการใหม่ๆที่ควรจะต้องดำเนินการ การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อนำเสนอต่อภาครัฐและผู้บริหาร การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และการจัดประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • ตัวอย่างลักษณะของงานโครงการที่เคยดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา
   • การจัดทำแผนแม่บท และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
   • การศึกษาและวิจัยทางด้านการตลาด ตลอดจนการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน
   • การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   • การพัฒนาพลังงานทางเลือก / พลังงานทดแทนสำหรับภาคอุตสาหกรรม
   • การปรับปรุงกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
   • การพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล และการนำของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์
   • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ / การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์
   • การกำหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงมหภาค และ/หรือ การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน
   • การเสนอแนะมาตรการ และแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือกับต่างประเทศ (FTA)
 1. การศึกษา รวบรวมข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐ และการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม และ/หรือ การส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล

คุณสมบัติที่ต้องการ (Job Specification):

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสายวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์โลหการ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต วิทยาศาสตร์วัสดุ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ใฝ่รู้ ชอบศึกษาค้นคว้า สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้
 3. ประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการ การทำงานวิจัย หรืองานทางด้านวิศวกรรม 0 – 7 ปี
 4. กล้าแสดงออก และมีทักษะในการนำเสนอที่ดี
 5. ทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนทักษะในการเขียนรายงาน และการจัดทำบทความทางวิชาการ
 6. สามารถบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
 7. หากมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ หรืองานโครงการภาครัฐ หรืองานศึกษาวิจัย หรือมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ หรืออุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เวลาทำงาน :  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

สถานที่ :  สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4  แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110

Website : www.isit.or.th

หากสนใจโปรดติดต่อ คุณรภัสสา หิรัญเกื้อ / คุณมงคล เทียมศิริ

Email: Raphatsa@isit.or.th / Mongkol.t@isit.or.th

โทร: 02–712-4402-7 ต่อ 129/100

โทรสาร: 02–713-6550