วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 วิสัยทัศน์

เป็นแกนนำเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมโลหะการของประเทศไทย ตลอดจนอุตสาหกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน

พันธกิจ

1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อุตสาหกรรม
เหล็ก และอุตสาหกรรมโลหะการ)
2. ประสานงานและร่วมมือทางด้านนโยบายกับหน่วยงานภาครัฐ
3. พัฒนาฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็ก โลหะ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมการประสานงาน และร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5. ให้บริการเพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมโลหะ และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ดูแลรับผิดชอบมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564

1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. สร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการประสานงานและร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
4. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม