พิธีลงนาม (MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางการแพทย์

    นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และ นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางแพทย์แห่งชาติ และ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ และทดสอบเครื่องมือแพทย์ และวัสดุทางการแพทย์ และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ของภาคอุตสาหกรรมไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561