คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

เก็บภาพคณะนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 20 ท่าน

เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้บริการข้อมูล สารสนเทศและการให้บริการปรึกษา แนะนำเบื้องต้น แก่ผู้ประกอบการได้อย่างมีสิทธิภาพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
ณ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

#####################################################################