สัมมนา “การออกแบบโครงสร้างเหล็กสำหรับ Basic Intermediate-Steel design”

สัมมนาหัวข้อ "การออกแบบโครงสร้างเหล็ก สำหรับ Basic Intermediate - Steel Design" รุ่นที่ 3

 29 มีนาคม 2562   ณ ห้องสัมมนา  ชั้น 2  สถาบันเหล็กฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่

     -  https://drive.google.com/file/d/1jVk4m-dsrr75I_LMfd9ksvDE262c3jnf/view?usp=drive_open