โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562

จัดอบรมสัมมนา เรื่อง ISO 3 ระบบ จบใน 1 วัน (ความรู้พื้นฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018) เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงพยาบาลมหาชัย (1) ถ.พระราม 2 จ.สมุทรสาครโดยได้รับเกียรติจาก อ.นิจปัณฑ์นีร์ ชาวบ้านเกาะ เป็นผู้บรรยาย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) 1 มิถุนายน 2562