บริการวิเคราะห์ทดสอบกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

ราคาบริการวิเคราะห์ทดสอบกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

Total Threshold Limit Concentration (TTLC) และ  Soluble Threshold Limit Concentration (STLC)


TTLC   800   บาท/ตัวอย่าง

STLC   1000  บาท/ตัวอย่าง

TTLC และ STLC  1500  บาท/ตัวอย่าง

   **  ราคาเหมาวิเคราะห์ ไม่เกิน 8 ธาตุ  9,000 บาท/ตัวอย่าง 

ธาตุที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ

 1. Barium (Ba)
 2. Berylium (Be)
 3. Cadmium (Cd)
 4. Chromium (Cr)
 5. Cobalt (Co)
 6. Copper (Cu)
 7. Lead (Pb)
 8. Molybdenum (Mo)
 9. Nikel (Ni)
 10. Silver (Ag)
 11. Thallium (Tl)
 12. Zinc (Zn)
 13. Hexavalant chromium (Cr+6)
 14. Mercury (Hg)

     

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณ พิมพ์พนิต  Email: pimpanit@isit.or.th  02-712-4402-7 ต่อ 130

สายด่วน!!!    คุณคมกริช  อิสริยากุล  Email: komgrit@isit.or.th  : 090-923-1170 หรือ โทร  02-7120-4402-7  ต่อ  136

Fax:  02-713-6293, 02-713-6550