การอบรมเรื่อง “แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปฯ”(CLOSE)

การอบรม เรื่อง “แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า”

...................................

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

◾️ ณ ห้อง galleria ชั้น 2 โรงแรม s รัชดา

ค่าลงทะเบียน 500 บาท/ท่าน

*** ฟรี! คู่มือการจัดทำรายละเอียดโครงสร้าง ***

.........................................

เนื้อหา

- ภาพรวม แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า ลักษณะของ
อาคารเหล็กสำเร็จรูป นิยาม ผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบของโครงสร้างอาคาร

- พื้นฐานการออกแบบ และการวิเคราะห์โครงสร้าง องค์อาคารรับแรงอัด และองค์อาคารรับแรงดัด

- พื้นฐานการออกแบบและการวิเคราะห์ข้อต่อโครงสร้างเหล็ก

- การวิเคราะห์ และพฤติกรรมการวิบัติขององค์อาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

- ประเภทของแรงที่กระทำ น้ำหนักบรรทุกรวม และพื้นฐานการวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว

- การกำหนดน้ำหนักบรรทุกรวม (load combination) พื้นฐานการวิเคราะห์แรงลม

- ระบบการป้องกันสนิมให้กับโครงสร้างเหล็ก ประเภทของสีป้องกันสนิม การพิจารณาความรุนแรงของสภาพแวดล้อม และ
ความทนทานที่ต้องการในการออกแบบระบบสี

- การออกแบบเพื่อความสามารถใช้งานได้ดี การพิจารณาการแอ่นตัวในแนวดิ่ง และแนวนอนของโครงสร้างหลัก และ
โครงสร้างรอง และการ optimization ในด้านการออกแบบโครงสร้างเหล็ก

.........................................

ติดต่อสอบถาม : คุณศิราภรณ์ บัวเจตธรรม

โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 522 โทรสาร 0-2184-4662

อีเมล : namsai.eit@gmail.com

รายละเอียด และใบสมัคร https://bit.ly/2PqXzrE