รู้จักเรา

ภารกิจ บทบาท และหน้าที่ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

 

          สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (สลท.)  เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543  อยู่ภายใต้ “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” โดยเกิดจากความต้องการของรัฐบาลและเอกชนที่ต้องการให้มีหน่วยงานกลางสำหรับดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง

          เนื่องจากอุตสาหกรรมในระดับโลกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก และกระทรวงอุตสาหกรรมยังคงสามารถกำกับดูแลการพัฒนาอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และยกระดับขีดความสามารถของแต่ละภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมจึงจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวน ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องและสอดรับกับนโยบายที่กำหนด

 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) กลุ่มลูกค้า และอุตสาหกรรมเป้าหมาย

  • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

  • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน (อุตสาหกรรมหล่อโลหะ อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอบชุบทางความร้อน) และโลหะการอื่นๆ เช่น สังกะสี อะลูมิเนียม ทองแดง เป็นต้น

  • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลโลหะการ อุตสาหกรรมเครื่องจักรการเกษตร อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมพื้นฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เป็นต้น

  • คู่ค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น เช่น ผู้ค้าวัตถุดิบ ผู้ค้าแร่เหล็ก ผู้ค้าเฟอร์โรอัลลอยด์ ผู้ค้าเครื่องจักรและเทคโนโลยี ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและลอจิสติกส์

  • หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

  • ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิชาการ สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

  • สังคมและชุมชน ภาคประชาชน องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-government Organizations; NGOs)