ผลงานของสถาบัน

  • โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลและการนำกากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์

      โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลและการนำกากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นโครงการที่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการเพื่อส่งเสริม Green Productivity และการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมด้วยการนำของเสียอุตสาหกรรมกลับมารีไซเคิลและใช้ประโยชน์ใหม่ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการรีไซเคิล ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green growth) ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) เพื่อการสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

    อ่านเพิ่มเติม....

  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต(SME Regular Level)

สสว.เผยผลสำเร็จพัฒนา SMEs ระดับเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญต่อเศรษฐกิจ ให้เข้าถึงมาตรฐานเพื่อรองรับตลาดสากล มุ่งสู่ SME SMART FORWARD พร้อมสร้างศักยภาพเร่งด่วนฟื้นฟูกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดันมาตรฐาน THAILAND SURE 2020 เสริมความเชื่อมั่นผู้บริโภค คาดสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม....


  • สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Journals: energies

2017 Impact Factor: 2.676

Articles: Decomposition Analysis of the Carbon Emissions of the Manufacturing and Industrial Sector in Thailand

More detail: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/4/798