ผลงานของสถาบัน

1.โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการประจำปีงบประมาณ 2566

เว็บไซต์ : iiu.isit.or.th

2.โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ 2566

เว็บไซต์ : miu.isit.or.th

3.โครงการส่งเสริมการนำแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดมาใช้ลด การปลดปล่อยสารมลพิษที่ ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจจาก โรงงานหลอมโลหะผ่านการ ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของเศษ โลหะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม

4.โครงการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการด้าน เทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล (Recycle/Upcycle) เพื่อ เชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain)

รายละเอียดเพิ่มเติม

5.โครงการพัฒนารถสามล้อไถนาแบบนั่งขับขนาดเล็ก และ ระบบต่อพ่วงที่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรสูงวัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

6.โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภาคอุตสาหกรรมเหล็กแก่สาธารณะชน พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม C ชั้น L โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว สสว. เปิดตัวมาตรการ “SME ปัง ตังได้คืน” ผ่านแพลตฟอร์ม BDS โดยอัดฉีดเม็ดเงินถึง 400 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ SME 6,000 ราย พัฒนาธุรกิจ แบบร่วมด้วยช่วยจ่ายในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 ตามขนาดของธุรกิจ สูงสุดถึงรายละ 200,000 บาท

            โดยนายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการในแพลตฟอร์ม BDS ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวมาตรการ และร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้าและบริการของสถาบันเหล็กฯ อาทิ บริการให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐาน บริการทดสอบโลหะครบวงจร บริการทดสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการทดสอบและวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุโลหะ ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3ajhbKI

  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต(SME Regular Level)

สสว.เผยผลสำเร็จพัฒนา SMEs ระดับเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญต่อเศรษฐกิจ ให้เข้าถึงมาตรฐานเพื่อรองรับตลาดสากล มุ่งสู่ SME SMART FORWARD พร้อมสร้างศักยภาพเร่งด่วนฟื้นฟูกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดันมาตรฐาน THAILAND SURE 2020 เสริมความเชื่อมั่นผู้บริโภค คาดสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม....

  • โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลและการนำกากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์

       โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลและการนำกากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นโครงการที่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการเพื่อส่งเสริม Green Productivity และการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมด้วยการนำของเสียอุตสาหกรรมกลับมารีไซเคิลและใช้ประโยชน์ใหม่ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการรีไซเคิล ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green growth) ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) เพื่อการสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

    อ่านเพิ่มเติม....


  • สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

Journals: energies

2017 Impact Factor: 2.676

Articles: Decomposition Analysis of the Carbon Emissions of the Manufacturing and Industrial Sector in Thailand

More detail: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/4/798