วิจัยและพัฒนา


- โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก
ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562
อ่านเพิ่มเติม

- จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล 4.0 อุตสาหกรรมแปรรูปเหล็ก อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อุตสาหกรรม เครื่องจักรกล เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องกัญญาลักษณ์ A ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ
โดยได้รับเกียรติจาก อ.พศิน แปลกสิริ เป็นผู้บรรยาย
อ่านเพิ่มเติม

- จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล 4.0 อุตสาหกรรมหล่อโลหะ (Die casting) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4
เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 1 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก อ.พศิน แปลกสิริ เป็นผู้
บรรยาย
อ่านเพิ่มเติม

- จัดอบรมสัมมนา เรื่อง ISO 3 ระบบ จบใน 1 วัน (ความรู้พื้นฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018) เมื่อวัน
เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงพยาบาลมหาชัย (1) ถ.พระราม 2 จ.สมุทรสาครโดยได้รับเกียรติจาก อ.นิจปัณฑ์นีร์ ชาวบ้านเกาะ เป็น
ผู้บรรยาย
อ่านเพิ่มเติม

- จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และแนวคิดแบบลีน เมื่อวันอังคาร
ที่ 11 มิถุนายน 2562 ห้องต้นสน ชั้น 2 อาคารชัย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการโดยได้รับเกียรติจาก คุณวีระ แสงฮวด เป็นผู้บรรยาย
อ่านเพิ่มเติม

- จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการบริหารงานตามระบบบริหารงาน คุณภาพสากล ISO 9001:2015 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม United Modular System Co., Ltd. อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก
อ.ภิชชญา สมัยกลาง เป็นผู้บรรยาย
อ่านเพิ่มเติม

- โครงการรีไซเคล
อ่านเพิ่มเติม

- โครงการคุณวุฒิ
อ่านเพิ่มเติม

   โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ผ่านการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอบรมสัมมนา กิจกรรมตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Lab Test) และกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถะผู้ประกอบการในเชิงลึก (ให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ) โดยทำการอบรมสัมมนาในหลักสูตร "การต่อยอดมาตรฐาน ISO 9001:2015 สู่การพัฒนาเทคนิคการบริหารองค์กรเชิงลึกเพื่อการเติบโตแห่งอนาคต" ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอด้านล่างเพื่อรับชมการบรรยายในหัวข้อดังกล่าวได้

1.โครงการ...

2.โครงการ...

3.โครงการ...