วีดีโอเผยแพร่

สถาบันเหล็กหนุนมาตรการตอบโต้ จากกรณีเหล็กจีนเลี่ยง

ทดสอบแรงดึง UTM 2000 kN

ตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา-ด้วยเครื่อง SEM

Steel is all around