ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ความเสียหาย (FACC)

ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ความเสียหาย

(Failure Analysis and Consultation Center, FACC)

เป็นศูนย์บริการในการให้คำปรึกษาและปฏิบัติการทดสอบด้านการวิเคราะห์ความเสียหาย หรือ Failure Analysis ของวัสดุประเภทเหล็กและโลหะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะวิทยาที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์/ชิ้นงาน ด้วยเทคนิคและวิธีการทดสอบสมบัติด้านต่างๆ เพื่อบ่งชี้ถึงสาเหตุของการเกิดความเสียหายในผลิตภัณฑ์/ชิ้นงานนั้นๆ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

บริการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ความเสียหาย (Failure Analysis and Consultation)

โดยศูนย์บริการนี้ ประกอบไปด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายด้าน อาทิ เช่น ด้านโลหะวิทยา (Metallurgy) ด้านการวิเคราะห์ความเค้นตกค้าง (Residual Stress Analysis) ด้านการวิเคราะห์ความล้า (Fatigue Analysis) เป็นต้น จึงมีความพร้อมในด้านการบริการให้คำปรึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหาย ทั้งที่เกิดจากการใช้งานและกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแก้ไข/ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตได้อีกด้วย

บริการด้านการทดสอบ

นอกจากงานด้านการให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ความเสียหายแล้ว ภายในศูนย์ยังให้บริการด้านปฏิบัติการทดสอบถัง/ภาชนะความดัน และสมบัติทางกลของวัสดุด้วยเครื่องทดสอบที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025-2005) สามารถรองรับการทดสอบตามมาตรฐานสากลได้ เช่น ISO ASTM JIS เป็นต้น

เครื่องทดสอบการขยายตัวโดยใช้แรงดันน้ำ
(Hydrostatic Test)

ดูรายละเอียด


เครื่องอัลตราโซนิกสำหรับวัดความหนาของผนังถัง
(Ultrasonic Thickness Measurement)

ดูรายละเอียด

เครื่องทดสอบความดันระเบิด
(Burst Test)

ดูรายละเอียด


เครื่องตรวจพินิจภายในถัง
(กล้องวิดีโอ, Borescope)

ดูรายละเอียด


เครื่องอัลตราโซนิก
แบบ Phase array

ดูรายละเอียด


เครื่องมือเสริมอื่น ๆ

ดูรายละเอียด