ขั้นตอนขอรับบริการศูนย์ทดสอบ

สามารถส่งชิ้นงานที่สถาบันเหล็กได้โดยตรงที่ชั้น 1 ศูนย์ทดสอบ

โดยทางศูนย์ทดสอบจะมีแบบคำร้องขอรับบริการทดสอบ (สามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซด์) ให้ทางลูกค้าได้กรอกรายละเอียดของชิ้นงาน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำรายงานทดสอบและเมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น ทางสถาบันเหล็กฯ จะออกรายงานผลทดสอบให้ 1 ฉบับ และจะมีใบแจ้งค่าใช้จ่ายแจ้งไปทางลูกค้า

ระยะเวลาการทดสอบ

ระยะเวลาดำเนินการทดสอบ/วิเคราะห์  ภายใน 3 วันทำการ  ในส่วนงานวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี  แรงดึง การดัดโค้ง  ความแข็งโครงสร้างจุลภาค  มวลเคลือบสังกะสี  เป็นต้นสำหรับงานทดสอบหรือการวิเคราะห์รายการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการดังกล่าว ที่มี  ลักษณะตัวอย่างงานที่ต้องใช้เวลาเพิ่ม สำหรับการเตรียมตัวอย่าง  ทางศูนย์ทดสอบจะกำหนดระยะเวลางานแล้วเสร็จ ให้ทราบขณะรับตัวอย่างทดสอบ

กรณีเร่งด่วน

  •  รับผลทดสอบภายใน 2 วันทำการ (ไม่รวมวันที่นำส่งตัวอย่าง ) --- คิดอัตราค่าบริการ เพิ่มเติมจากราคาปกติ 1.2 เท่า
  •  รับผลทดสอบ/วิเคราะห์ ภายใน 1 วันทำการ (ไม่รวมวันที่นำส่งตัวอย่าง) --- คิดอัตราค่าบริการเพิ่มเติมจากราคาปกติ 2 เท่า
  •   เงื่อนไขการชำระเงิน (กรณีเร่งด่วน)  ชำระค่าบริการทดสอบตามใบแจ้งหนี้ เมื่อรับรายงานผลทดสอบ

    ด้วยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย  สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ  สำหรับการทดสอบเทคนิค SEM จำเป็นต้องคุยรายละเอียดของวัสดุที่นำมาทดสอบ โดยสามารถเข้ามาชมการทดสอบได้ โดยสามารถจองช่วงเวลาที่ต้องการทดสอบล่วงหน้าได้ทางโทรศํพท์

ติดต่อสอบถามศูนย์ทดสอบ โทร. 02-712-4402-7 ต่อ 130-139 โทรสาร.0-2713-6294 ( จันทร์-ศุกร์, 8:30 น. - 17:00 น.)