FreeZone

การรับรองวัตถุดิบในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี

          ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๓/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๓/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ สำหรับวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทย รวมถึงเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ซึ่งวัตถุดิบนั้นต้องได้รับการรับรองว่าได้มาจากกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของการจัดทำวัตถุดิบนั้น และต้องไม่เป็นกระบวนการผลิตอย่างง่าย กรณีของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็ก และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและชิ้นส่วน ให้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้รับรองว่าวัตถุดิบนั้นได้มาจากกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของการจัดทำวัตถุดิบ และไม่เป็นกระบวนการผลิตอย่างง่าย

เกณฑ์การพิจารณา

๑. กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ โดยต้องมีการอาศัยเครื่องจักร เครื่องมือ/อุปกรณ์ และความรู้ทางเทคนิคหรือทักษะความชำนาญของผู้ปฏิบัติงาน ในการปรับตั้งเครื่องและควบคุมการผลิต หรือการตรวจสอบคุณภาพ และกระบวนการผลิตต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือสมบัติของวัตถุดิบต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจน ในด้านขนาด รูปร่าง สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี สมบัติทางกล และความสามารถในการขึ้นรูป เป็นต้น ไม่ใช่การกระทำเพียงเล็กน้อย ซึ่งยังคงลักษณะของวัตถุดิบและสมบัติการใช้งานไว้เหมือนเดิม

๒. ต้องไม่เป็นกระบวนการผลิตอย่างง่าย “กระบวนการผลิตอย่างง่าย” หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ให้ผลน้อยสุดต่อลักษณะหรือสมบัติอันเป็นสาระสำคัญของวัตถุดิบ ตัวอย่างเช่น การดำเนินการถนอมรักษาสภาพระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา การอำนวยความสะดวกในการส่งสินค้าหรือการขนส่ง หรือการบรรจุหีบห่อ และรวมถึง การล้าง การทำความสะอาด การเอาฝุ่น/ออกไซด์/น้ำมัน/สี/สิ่งปกคลุมออกอย่างง่าย การลับให้คม การโม่ การบดอย่างง่าย การเฉือน การตัดอย่างง่าย หรือการตัดทางยาว (Slitting) การงอ (Bending) การม้วน (Coiling) การคลี่ (Uncoiling) การกรอง การร่อนด้วยตะแกรง การเขย่า การเลือก การคัด การแยกประเภท การแบ่งชั้น การจับคู่ หรือการสกัด การประกอบกันของชิ้นส่วนเพื่อเป็นของที่สมบูรณ์ หรือการถอดแยกของออกเป็นชิ้นส่วนอย่างง่าย หรือการประกอบเข้าด้วยกันอย่างง่ายหรือการขึ้นรูปชิ้นส่วนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ครบสมบูรณ์ การทดสอบหรือการวัดขนาด (Calibrations) อย่างง่าย และการดำเนินการที่กล่าวมาทั้งหมดประกอบกัน

๓. ในกรณีที่มีปัญหาการรับรองกระบวนการผลิต ให้ผู้นำเข้าสามารถเสนอข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น ผลการทดสอบที่แสดงถึงสมบัติที่เปลี่ยนไป หรือขั้นตอนการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และให้สถาบันเหล็กฯ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนจากสถาบันเหล็กฯ กรมศุลกากร และมหาวิทยาลัยของรัฐที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายละ 1 คน พิจารณาให้การรับรองกระบวนผลิตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการขอรับรอง

ขั้นตอนการขอรับรองการผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทย สำหรับวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดในประเทศไทย

ทั้งนี้ สถาบันเหล็กฯ จึงขอแจ้งอัตราค่าบริการตรวจรับรองการผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทย สำหรับวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ดังนี้

ประเภทคำขอเพื่อรับรองวัตถุดิบว่าผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทย
รายละเอียดค่าบริการ
ค่าดำเนินการ
ครั้งแรก
ค่าตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิต
ค่าออกหนังสือรับรอง
๑. การยื่นขอรับรองวัตถุดิบครั้งแรก
๓๐,๐๐๐ บาท/คำขอ
๑๐,๐๐๐ บาท/วัน
ค่าใบรับรอง
๘๐๐ บาท/ใบ
๒. การยื่นขอรับรองวัตถุดิบที่เคยผ่านการรับรองแล้ว
(กรณีต้องตรวจเพิ่มเพราะกระบวนการผลิตมีการเปลี่ยนแปลง)
 
๑๐,๐๐๐ บาท/วัน

หมายเหตุ: ๑. อัตราค่าบริการตามตารางข้างต้น ไม่รวมถึง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ยื่นขอ
๒. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เอกสารและแบบฟอร์ม ประกอบการขอรับรอง

1. จดหมายยื่นขอการรับรอง
2. แบบฟอร์มข้อมูลการประกอบกิจการ
3. แบบฟอร์มใบรายการรหัสสินค้าและวัตถุดิบ
4. แบบฟอร์มใบตรวจสอบวัตถุดิบ ณ สถานที่ผลิต
5. เอกสารแนบแบบแสดงข้อมูลการผลิต
6. เอกสารแนบภาพถ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

เอกสารทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่

คุณประจวบ ล่องสุวรรณ โทรศัพท์ 02-713-6290-1 ต่อ 135
คุณบุญเรือง ตันไถง โทรศัพท์ 02-713-6290-1 ต่อ 132
โทรสาร 02-713-6550