พาณิชย์ เข้มมาตรการกำกับดูแลนำเข้า-ส่งออกมันสำปะหลัง

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้กำหนดให้มีมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าส่งออกสินค้ามันสำปะหลังที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เสริมสร้างความเป็นธรรมกับเกษตรกร ผู้ค้า และผู้ส่งออกของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรองรับผลผลิตมันสำปะหลังปี 2560/61 ที่จะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคม 2560
ด้านการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน จะยกระดับมาตรการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ ให้เข้มงวดมากขึ้น โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องแจ้งการนำเข้าล่วงหน้า พร้อมระบุผู้รับปลายทางให้ชัดเจน และจะเข้มงวดเรื่องมาตรฐานมันเส้นที่นำเข้าให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบ เพื่อป้องกันผลผลิตมันสำปะหลังที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ตกต่ำลง นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมมือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานสินค้าของประเทศกัมพูชา เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานมันเส้นที่นำเข้าให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ด้านการส่งออก จะเพิ่มความเข้มข้นในการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ส่งออก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศผู้ซื้อ รวมถึงเร่งดำเนินการแสวงหาตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังใหม่ๆ โดยจัดคณะเดินทางเพื่อนำสมาคมมันสำปะหลังที่เกี่ยวข้องไปเจรจาขยายตลาดมันสำปะหลังในประเทศที่มีศักยภาพ เช่น นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดเดินทางเพื่อนำภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องไปเจรจาขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังในสาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2560

รองอธิบดีกรมการค้างต่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะตลาดจีน พบว่าปัจจุบันมีปัจจัยเชิงบวกหลายประการ เช่น รัฐบาลจีนจะลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดและส่งเสริมให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน เช่น ถั่วเหลือง ประกอบกับรัฐบาลจีนยกเลิกนโยบายการรับซื้อข้าวโพด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ทำให้แรงกดดันจากปริมาณสต็อกข้าวโพดของจีนลดลง

นอกจากนี้ผลจากการจัดคณะเยือนประเทศจีน ระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าท่าเรือหลักที่นำเข้ามันสำปะหลังจากไทย เช่น ท่าเรือเหลียนหยุนก่างและท่าเรือรื่อจ้าว ได้ติดตั้งเครื่องมือดูดละอองฝุ่นที่ฟุ้งกระจายระหว่างการขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือ ซึ่งช่วยลดปัญหาเรื่องมลภาวะจากการขนถ่ายที่ท่าเรือของจีนได้เป็นอย่างดี และไม่พบปัญหาการปิดท่าเรือตามที่มีข่าวลือแต่อย่างใด ปัจจัยเชิงบวกที่สำคัญอีกประการคือ ปัจจุบันราคาแอลกอฮอล์ของจีนได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 แอลกอฮอล์ (95%) ของมณฑลเจียงซู ประเทศจีน มีราคาอยู่ที่ 5,150 หยวน/ตัน ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 490 หยวน/ตัน เมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2560 ที่ราคา 4,660 หยวน/ตัน จากเหตุผลที่กล่าวมา เป็นสัญญาณให้เห็นว่าราคาส่งออกมันสำปะหลังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

แหล่งที่มา : RYT9