“ส.เหล็ก” เร่ง CVD สกัดเหล็กจีน

นายนาวา จันทนสุรคน นายกสมาคมเหล็กรีดร้อนไทย ในนามตัวแทนกลุ่ม 7 สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการเหล็กไทยยังคงเผชิญปัญหาการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็น ธรรมที่เกิดจากการทุ่มตลาดของสินค้าเหล็กนำเข้า เช่นเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจเหล็กทั่วโลก ทำให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ต้องใช้มาตรการทางการค้า เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ โดยในช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) 2560 มีการเปิดไต่สวนและบังคับใช้มาตรการทางการค้าสินค้าเหล็กมากถึง 82 มาตรการ โดยประเทศสหรัฐฟ้องและใช้มาตรการมากที่สุด 16 มาตรการ และประเทศจีนเป็นประเทศที่ถูกฟ้องมากที่สุด 43 รายการ
“ที่ผ่านมาก รมการค้าต่างประเทศได้แก้ไขปัญหาโดยใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) มาตรการตอบโต้การนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard) แต่ได้ผลระดับหนึ่ง ทางสมาคมจึงขอให้มีการเร่งออกกฎกระทรวงตอบโต้การอุดหนุนโดยรัฐ (Countervailing Duty : CVD) และผลักดันร่างแก้ไข พ.ร.บ.มาตรการตอบโต้การหลีกเลี่ยงอากรทุ่มตลาด (Anticircumvention) ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ต้นปีหน้าจะช่วยให้การบังคับใช้มาตรการทางการค้าของ ไทยมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น”

ในระหว่างนี้กรมศุลกากรจะมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สินค้าเหล็ก เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาเหล็กนำเข้าจากต่างประเทศที่มีพฤติกรรมการหลบ เลี่ยงอากรนำเข้าและอากรมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเคลือบสีผลิตภัณฑ์อย่างหยาบเพื่อเปลี่ยนพิกัดศุลกากร การสำแดงสูตรการผลิตที่ไม่เหมาะสม

พร้อมกันนี้ 7 สมาคมได้เสนอให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งพิจารณากำหนดมาตรฐานบังคับสำหรับเหล็กโครงสร้างกึ่งสำเร็จรูป (prefabrication) โดยเร็ว เพราะในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. 2560 มีปริมาณนำเข้าจากจีน 6.4 หมื่นตัน อีกทั้งผู้ส่งออกจีนได้รับการอุดหนุนการคืนอากรส่งออกในอัตรา 9% จากรัฐบาล ทำให้มีราคาที่ถูกมาก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ผลิตเหล็กใน ประเทศไทย นอกจากนี้ ขอให้พิจารณาออกมาตรการป้องกันการนำเข้า เตาหลอมแบบinduction furmace ที่ด้อยประสิทธิภาพในด้านการประหยัดพลังงานและก่อมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุญาตจัดตั้งโรงงานเหล็กในอนาคต ควรกำหนดเรื่องการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและ ป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

ทั้งนี้ 7 สมาคม ประกอบด้วย1)สมาคมผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 2)สมาคมผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 3)สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น 4)สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์กไฟฟ้า 5)สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน 6)สมาคมผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และ 7)สมาคมโลหะไทย

ติมตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย http://iiu.isit.or.th