บริการทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ

ขั้นตอนขอรับบริการศูนย์ทดสอบ

สามารถส่งชิ้นงานที่สถาบันเหล็กได้โดยตรงที่ชั้น 1 ศูนย์ทดสอบ

โดยทางศูนย์ทดสอบจะมีแบบคำร้องขอรับบริการทดสอบ (สามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซด์) ให้ทางลูกค้าได้กรอกรายละเอียดของชิ้นงาน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำรายงานทดสอบและเมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น ทางสถาบันเหล็กฯ จะออกรายงานผลทดสอบให้ 1 ฉบับ และจะมีใบแจ้งค่าใช้จ่ายแจ้งไปทางลูกค้า

ระยะเวลาการทดสอบ

ระยะเวลาดำเนินการทดสอบ/วิเคราะห์  ภายใน 3 วันทำการ  ในส่วนงานวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี  แรงดึง การดัดโค้ง  ความแข็งโครงสร้างจุลภาค  มวลเคลือบสังกะสี  เป็นต้นสำหรับงานทดสอบหรือการวิเคราะห์รายการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการดังกล่าว ที่มี  ลักษณะตัวอย่างงานที่ต้องใช้เวลาเพิ่ม สำหรับการเตรียมตัวอย่าง  ทางศูนย์ทดสอบจะกำหนดระยะเวลางานแล้วเสร็จ ให้ทราบขณะรับตัวอย่างทดสอบ

กรณีเร่งด่วน

  •  รับผลทดสอบภายใน 2 วันทำการ (ไม่รวมวันที่นำส่งตัวอย่าง ) --- คิดอัตราค่าบริการ เพิ่มเติมจากราคาปกติ 1.5 เท่า
  •  รับผลทดสอบ/วิเคราะห์ ภายใน 1 วันทำการ (ไม่รวมวันที่นำส่งตัวอย่าง) --- คิดอัตราค่าบริการเพิ่มเติมจากราคาปกติ 2 เท่า
  •   เงื่อนไขการชำระเงิน (กรณีเร่งด่วน)  ชำระค่าบริการทดสอบตามใบแจ้งหนี้ เมื่อรับรายงานผลทดสอบด้วยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย  สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ  สำหรับการทดสอบเทคนิค SEM จำเป็นต้องคุยรายละเอียดของวัสดุที่นำมาทดสอบ โดยสามารถเข้ามาชมการทดสอบได้ โดยสามารถจองช่วงเวลาที่ต้องการทดสอบล่วงหน้าได้ทางโทรศํพท์

ติดต่อสอบถามบริการทดสอบ โทร. 02-712-4402-7 ต่อ 136 โทรสาร.0-2713-6294 ( จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 น. - 17:00 น.)

♦♦ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางกล

เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบเอนกประสงค์

(Universal Testing Machine - UTM) 100 kN

ดูรายละเอียด

เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบเอนกประสงค์

(Universal Testing Machine - UTM) 2000 kN

ดูรายละเอียด

เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี

(Charpy Impact Tester)

ดูรายละเอียด

เครื่องมือทดสอบความแข็ง

(Hardness Tester Machine)

ดูรายละเอียด

♦♦ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี

เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี

(Optical Emission Spectroscopy - OES)

ดูรายละเอียด

เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี

(Inductively Coupled Plasma - ICP - OES)

ดูรายละเอียด

เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี

(X-ray Fluorescense - WD - XRF)

ดูรายละเอียด

เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนและซัลเฟอร์

(Carbon/Sulfur Analyzer)

ดูรายละเอียด

เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนและไนโตรเจน

(Oxygen/Nitrogen Analyzer)

ดูรายละเอียด

♦♦ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบตรวจสอบโครงสร้างโลหะวิทยา

กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด

พร้อมติตตั้งชุดวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี

(Scanning Electron Microscope - SEM/

Energy Dispersive Spectroscopy - EDS)

ดูรายละเอียด

การตรวจสอบโครงสร้างมหภาค

(Macrostructure Investigation)

ดูรายละเอียด

การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค

(Microstructure Investigation)

ดูรายละเอียด

♦♦ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย

เครื่องทดสอบการกัดกร่อนในสภาวะแวดล้อมแบบหลากหลาย

/ เครื่องทดสอบ ความคงทนการกัดกร่อนโดยไอเกลือ

(Cyclic Corrosion Test (CCT) Chamber / Slat Spray Corrosion

Test Chambers)

ดูรายละเอียด

เครื่องตรวจวัดการขยายตัวเนื่องจากความร้อน

(Quenching & Deformation Dilatometer)

ดูรายละเอียด

เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารเมื่อได้รับความร้อน

(Thermogravimetric Analyzer -TGA)

ดูรายละเอียด

เครื่องทดสอบความคืบของวัสดุ

(Creep Testing Machine)

ดูรายละเอียด

เครื่องทดสอบความล้า

(Fatique Testing Machine)

ดูรายละเอียด

เครื่องทดสอบความล้าแบบหมุนดัด

(Rotating Bending Fatique Testing Machine)

ดูรายละเอียด

เครื่องวัดความเรียบผิวแบบไม่สัมผัส

(Non-Contact Surface Roughness Tester / 3D Scanning Microscope)

ดูรายละเอียด

เครื่องมือวัดขนาดแบบ 3 แกน

(Coordinate Measuring Machine)

ดูรายละเอียด

เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า

(Potentiostat / Galvanostat)

ดูรายละเอียด

เครื่องวิเคราะห์ความเค้นตกค้างและออสเทนไนท์เหลือค้าง

(Residual Stress and Retained Austenite Analyzer)

ดูรายละเอียด

เครื่องทดสอบสมบัติการขึ้นรูปของโลหะแผ่น

(Universal Sheet Metal Testing Machine)

ดูรายละเอียด