วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ความเป็นมา

     สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (สลท.)  เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543  อยู่ภายใต้ “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” โดยเกิดจากความต้องการของรัฐบาลและเอกชนที่ต้องการให้มีหน่วยงานกลางสำหรับดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง

        เนื่องจากอุตสาหกรรมในระดับโลกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก และกระทรวงอุตสาหกรรมยังคงสามารถกำกับดูแลการพัฒนาอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และยกระดับขีดความสามารถของแต่ละภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมจึงจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวน ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องและสอดรับกับนโยบายที่กำหนด

วิสัยทัศน์

เป็นแกนนำเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมโลหะการของประเทศไทย ตลอดจนอุตสาหกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน

พันธกิจ

1. พัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิชาการรวมถึงเทคโนโลยีในการผลิต การทดสอบการแปรรูปวัสดุที่เหมาะสม

กับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ  และการนำกลับมาใช้ใหม่

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคโนโลยีด้านการออกแบบ การผลิต การแปรรูปโลหะ การสร้างเครื่องจักร

และการทำรีไซเคิล   อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

3. รวบรวม วิเคราะห์และให้บริการด้านข้อมูลอุตสาหกรรมวัสดุและโลหะการ  เพื่อใช้ในการวางนโยบายและข้อบังคับ

ของหน่วยงานรัฐและเป็นเครื่องนำทางด้านธุรกิจ แก่ภาคเอกชน

4. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทดสอบและให้คำปรึกษาทางด้านวัสดุวิศวกรรมครบวงจร

5. ให้บริการเพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมโลหะ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

6. ตัวแทนภาครัฐในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการเจรจาด้านโลหะและวัสดุ

เป้าหมาย

1. เป็นองค์กรเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ไม่แสวงหากำไรที่มีความมั่นคง

และมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมาย

2. ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมครบวงจรโดยสามารถตอบสนองความต้องการของ ภาครัฐและเอกชน

3. สร้างระบบการจัดการและเครือข่ายการทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ

4. สามารถสนับสนุนงานด้านการพัฒนานวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการได้

5. เพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถด้านการให้บริการภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรได้

6. สนับสนุนการดำเนินงานของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก วิสาหกิจชุมชน โดยส่งเสริมด้านการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ

7. พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปและการใช้งานเหล็กและโลหะ

8. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการใช้บริการ

ยุทธศาสตร์ขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพ (Innovation & Productivity)

เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ที่ 1.1    สนับสนุนและดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ที่ 1.2     การพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลและการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ที่ 1.3    การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายในการสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

กลยุทธ์ที่ 2.1    การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Standardization) ภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและยก

ระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เทียบเท่าต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.2    การพัฒนาห้องปฏิบัติการ (Testing Center) ที่ได้รับการยอมรับ เพื่อการวิเคราะห์

ทดสอบวัสดุในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 2.3    การสร้างระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการ (Testing Network) เพื่อการวิเคราะห์

ทดสอบผลิตภัณฑ์และวัสดุในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Skill Improvement)

กลยุทธ์ที่ 3.1    การสร้างบุคลากรในสถาบันฯ ให้มีทักษะความรู้ด้านพื้นฐานของอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 3.2    การอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม (Business-Industrial Information Center)

กลยุทธ์ที่ 4.1    ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการวางนโยบายของรัฐ

กลยุทธ์ที่ 4.2    การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการตัดสินใจ เชิงธุรกิจของผู้ประกอบการ