ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

       อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการ

ทดสอบ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 ( ISO/IEC 17025 : 2005 ) ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถในการทดสอบ

และสอบเทียบ

>>> มอก. 17025-2548 สาขาการรับรองรายละเอียดในส่วนท้ายใบรับรอง