โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562

จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล 4.0 อุตสาหกรรมหล่อโลหะ (Die casting) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 1 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก อ.พศิน แปลกสิริ เป็นผู้บรรยาย

การบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล 4.0 อุตสาหกรรมแปรรูปเหล็ก อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล