โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562

จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และแนวคิดแบบลีน เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ห้องต้นสน ชั้น 2 อาคารชัย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการโดยได้รับเกียรติจาก คุณวีระ แสงฮวด เป็นผู้บรรยาย

การจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และแนวคิดแบบลีน