โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562

จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการบริหารงานตามระบบบริหารงาน คุณภาพสากล ISO 9001:2015  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม United Modular System Co., Ltd. อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก   อ.ภิชชญา สมัยกลาง เป็นผู้บรรยาย

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการบริหารงานตามระบบบริหารงาน คุณภาพสากล ISO 9001:2015