โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562

จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล 4.0 อุตสาหกรรมแปรรูปเหล็ก อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องกัญญาลักษณ์ A ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก อ.พศิน แปลกสิริ เป็นผู้บรรยาย

การบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล 4.0 อุตสาหกรรมแปรรูปเหล็ก อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล