โครงการ ปี 2562

โครงการคุณวุฒิ

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562

จัดอบรมสัมมนา เรื่อง ความรู้เบื้องต้นกับการเริ่มทำอุตสาหกรรมการแพทย์ สำหรับผู้ประกอบการ เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา โดยได้รับเกียรติจาก อ. ทอง พุทธลอด กรรมการผู้จัดการ NTP Consultant Group เป็นผู้บรรยาย

ความรู้เบื้องต้นกับการเริ่มทำอุตสาหกรรมการแพทย์ สำหรับผู้ประกอบการ [Part1]

ความรู้เบื้องต้นกับการเริ่มทำอุตสาหกรรมการแพทย์ สำหรับผู้ประกอบการ [Part2]