ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ.
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 โดยในส่วนของคำถามพิเศษประจำปีนี้มุ่งเน้นสำรวจเรื่องความรู้ความเข้าใจในดิจิทัลไอดี เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย และสร้างความรู้ความเข้าใจในการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ สามารถใช้งานระบบพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สพธอ. จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านให้มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญชุดนี้ ด้วยการตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 10 - 15 นาที และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ จะมีการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจฯ ออนไลน์ทั้งหมดด้วย

รางวัลผู้โชคดีจากผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์
Iphone XS จำนวน 1 รางวัล
Ipad Air 10.5 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล
หูฟังไร้สาย Padmate Pamu Scroll จำนวน 2 รางวัล
แบตเตอรี่สำรอง ELOOP รุ่น E14 20000 mAh จำนวน 20 รางวัล
บัตรช็อปปิ้งออนไลน์ มูลค่า 200 บาท จำนวน 100 รางวัล

ตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ www.etda.or.th และ fb.com/ETDA.Thailand
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ internetuserbehavior@etda.or.th