กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด ชุดวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี

กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด

พร้อมติตตั้งชุดวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี

(Scanning Electron Microscope - SEM/

Energy Dispersive Spectroscopy - EDS)

คุณลักษณะทั่วไป

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบพื้นผิวชิ้นงาน

ที่กำลังขยายสูง โดยสามารถตรวจสอบชิ้นงานที่เป็นของแข็ง เช่น โลหะ พลาสติก

ยาง เซรามิก และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  ด้วยลำแสงอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูง

ทำให้ได้แสงที่มีความเข้มสูงพอในการตรวจสอบพื้นที่ขนาดเล็ก  และกระตุ้นพื้นผิวชิ้นงานให้ปลดปล่อย

พลังงาน เพื่อวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีวัสดุ

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • ศักย์ไฟฟ้าเร่ง 0.5 - 30 kv
  • วิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวได้ทั้งแบบจุด

    แบบพื้นที่และแบบเส้นตรง