การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค (Microstructure Investigation)

การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค

(Microstructure Investigation)

คุณลักษณะทั่วไป

ตรวจสอบชิ้นงานที่ขนาดกำลังขยาย 50 เท่าถึง 1,000 เท่า ที่ผ่านการขัดกระดาษทราย

แล้วกัดกรดหรือตามสภาพผิวงานเดิม