การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค (Thermogravimetric Analyzer -TGA)

การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค (Thermogravimetric Analyzer -TGA)

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่อง TGA เป็นเครื่องมือที่ใช้หาการเปลี่ยนน้ำหนักของชิ้นทดสอบเมื่อได้รับ

ความร้อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ ภายใต้สภาวะบรรยากาศที่กำหนด สามารถใช้ใน

การศึกษา กระบวนการผลิตเหล็ก  เช่น ศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยารีดักชั่น

ของแร่เหล็กในระหว่างการผลิตเหล็กที่อุณหภูมิและสภาวะบรรยากาศต่าง ๆ

หรือ การเกิดออกซิเดชั่น (การเกิดสเกล) ของเหล็กในระหว่างกระบวนการรีดร้อน

หรือการหาวัสดุที่ต้านทาน การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง ภายใต้สภาพแวดล้อมใช้งานที่

กำหนด เป็นต้น

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • มีตาชั่งแนวดิ่ง สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 100 g
  • ขนาดปริมาตรตัวอย่างสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลาง 21.5 mm และสูง 50 mm
  • ช่วงการวัด ± 2,000 mg โดยมีความละเอียดในการวัด 0.3 µg
  • ให้ความร้อนได้ถึง 1,750°C ด้วยอัตราการให้ความร้อน 0.001 - 99°C/min
  • มีโปรแกรมควบคุมอัตราการให้ความร้อน หรืออัตราการเย็นตัว หรือ ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่
  • สามารถควบคุมบรรยากาศในการทดสอบ โดยใช้แก๊สได้ถึง 4 ชนิด