เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบเอนกประสงค์ UTM 100 kN

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบเอนกประสงค์เป็นเครื่องมือที่ใช้หาสมบัติการรับแรงของวัสดุ เช่น

  • แรงดึง
  • แรงกด
  • แรงดัดโค้ง

เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบการรับแรงของชิ้นส่วน หรือนำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบ

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้หาสมบัติการแปรรูปของวัสดุ ( ค่า n และ r ) โดยบันทึกระยะยืดตัวของชิ้นทดสอบ

แบบไม่สัมผัสด้วยกล้องวัดระยะยืด (video extensometer) เพื่อใช้ในการคำนวณในโปรแกรมจำลองการขึ้นรูปโลหะแผ่น

หรือหาวัตถุดิบทดแทนที่มี่ความสามารถในการขึ้นรูปใกล้เคียงกัน

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • ให้แรงทดสอบได้สูงสุด 100 kN
  • อัตราการให้แรง 0.0005 - 1,000 mm/min
  • มีโปรแกรมควบคุมการให้แรงได้ 4 ขั้น
  • ช่วงระยะการมองเห็นของกล้อง 1 : 20 mm
  • มีค่าความแม่นยำ ± 1.5 µm
  • ช่วงระยะการมองเห็นของกล้อง 2 : 800 mm
  • มีค่าความแม่นยำ ± 15 µm