เครื่องทดสอบความคืบของวัสดุ (Creep Testing Machine)

เครื่องทดสอบความคืบของวัสดุ
(Creep Testing Machine)

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องทดสอบความคืบเป็นเครื่องมือที่ใช้หาอัตราการเปลี่ยนรูปของวัสดุเนื่องจากอุณหภูมิ

เมื่อได้รับแรงกระทำที่คงที่ โดยวัสดุหรือชิ้นส่วนที่นำมาทดสอบ ควรมีสภาพโครงสร้างจุลภาค

เป็นไปตามชิ้นงานจริง เพื่อให้ผลทดสอบสามารถนำไปใช้ทำนายอายุของชิ้นส่วนได้ถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังสามารถทดสอบการรับแรงดึง แรงกดของวัสดุที่อุณหภูมิสูงและหาสมบัติการแปรรูป

(ค่า n และ r) โดยบันทึกระยะยืดตัวของชิ้นทดสอบแบบไม่สัมผัสด้วยกล้องวัดระยะยืด (video and laser extensometer)

เพื่อนำไปใช้คำนวณในโปรแกรมจำลองการขึ้นรูปโลหะแผ่นที่อุณหภูมิสูง

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • ให้แรงทดสอบสูงสุด 100 kN
  • อัตราการให้แรง 0.000017 - 100 mm/min
  • มีโปรแกรมควบคุมขั้นการให้แรงได้ไม่จำกัด
  • อุณหภูมิในการทดสอบ 300 - 1,100°C