เครื่องทดสอบความล้า (Fatique Testing Machine)

เครื่องทดสอบความล้า

(Fatique Testing Machine)

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องทดสอบความล้าเป็นเครื่องมือที่ใช้หาขีดจำกัดความทนทานหรือหากราฟความล้า

(S-N Curve) ของวัสดุหรือชิ้นส่วนที่ต้องรับแรงกระแทกซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานาน โดยวัสดุ

หรือชิ้นส่วนที่นำมาทดสอบควรมีสภาพพื้นผิวเป็นไปตามชิ้นงานจริง เพื่อให้ผลการทดสอบ

สามารถนำไปใช้ทำนายอายุของชิ้นส่วนได้ถูกต้อง

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • ให้แรงทดสอบสูงสุด 10 kN
  • ช่วงระยะทดสอบ 10 mm
  • ความเร็วลูกสูบสูงสุด 1 m/s
  • ระยะห่างระหว่างเสา 387 mm
  • ระยะห่างสูงสุดระหว่างคานและแผ่นฐาน 850 mm