เครื่องทดสอบสมบัติการขึ้นรูปของโลหะแผ่น

เครื่องทดสอบสมบัติการขึ้นรูปของโลหะแผ่น

(Universal Sheet Metal Testing Machine)

การทดสอบสมบัติการขึ้นรูปของโลหะแผ่น

(Universal Sheet Metal Testing Machine)

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องทดสอบสมบัติการขึ้นรูปของโละแผ่นเป็นเครื่องมือที่ใช้หาสมบัติการยืด

หรือหดตัวของวัสดุเมื่อได้รับแรงกดผ่านแม่พิมพ์รูปทรงต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการขึ้นรูปของโลหะแผ่น โดยเลือกรูปแบบการทดสอบที่มีลักษณะการขึ้นรูปแบบเดียวกับ

ที่ใช้งานจริง จึงสามารถเปรียบเทียบผลได้ถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกแรง ระยะทาง และเวลาในการขึ้นรูป เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

กับโปรแกรมจำลองการขึ้นรูปโลหะแผ่น เพื่อทวนสอบความสอดคล้องของการจำลองด้วย

คุณลักษณะทางเทคนิค

 • ให้แรงทดสอบสูงสุด 400 kN
 • ให้แรงกดยึดแผ่นตัวอย่างสูงสุด 225 kN
 • รูปแบบการทดสอบ

  - Erichen cupping Test

  - Deep - drawing cup test

  - Bore Expanding test

  - FLC test