เครื่องมือวัดขนาดแบบ 3 แกน (Coordinate Measuring Machine)

เครื่องมือวัดขนาดแบบ 3 แกน (Coordinate Measuring Machine)

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องมือวัดขนาดแบบ 3 แกน เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดขนาดชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน

ที่ต้องการความแม่นยำสูง เพื่อควบคุมคุณภาพ ของกระบวนการผลิตหรือใช้สร้างแบบชิ้นงาน

ในการทำวิศวกรรมย้อนรอย โดยอาศัยหลักการสร้างจุด 3 มิติบนผิวชิ้นงานขึ้นมา ด้วยการใช้หัววัดแบบสัมผัส

หรือหัววัดแบบเลเซอร์ จากนั้นใช้โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิต เพื่อทำการวัดขนาดรูปร่างของชิ้นงานที่ตำแหน่งต่าง ๆ

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • ระยะในการวัด X x Y x Z : 800 x  100 x 700 mm
  • ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดแบบสัมผัส 2.8 + L/300 µm
  • ความละเอียดในการวัด 0.1 µm