เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนและซัลเฟอร์ (Carbon/Sulfur Analyzer)

เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนและซัลเฟอร์ (Carbon/Sulfur Analyzer)

เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนและซัลเฟอร์ (Carbon/Sulfur Analyzer)

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนและซัลเฟอร์ไนโตรเจนเป็นเครื่องมือที่ใช้หาปริมาณองค์ประกอบธาตุคาร์บอน

และซัลเฟอร์ของวัสดุโลหะ  โลหะผสม ซีเมนต์ ถ่านโค้ก แร่ ยาง เป็นต้น

โดยการวัดปริมาณการดูดกลืนแสงอินฟาเรดของก๊าซคอร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นจากการเผาตัวอย่างด้วยเตาไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • น้ำหนักตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ ประมาณ 1 กรัม
  • ช่วงการวัด คาร์บอน 0 - 6% โดยน้ำหนักที่ระดับความเที่ยงตรง 1% RSD หรือ 5 ppm
  • ช่วงการวัด ซัลเฟอร์ 0 - 1% โดยน้ำหนักที่ระดับความเที่ยงตรง 1.5% RSD หรือ 5 ppm

    * ช่วงการวัดสามารถขยายขึ้นได้ โดยการลดปริมาณสารตัวอย่าง