เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า (Potentiostat / Galvanostat)

เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า

(Potentiostat / Galvanostat)

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าของวัสดุ สามารถใช้วิเคราะห์งานได้

หลากหลายประเภท เช่น การกัดกร่อน (Corrision) แบตเตอรี่และเซลล์เชื้อเพลิง

(Batteries and Fuel Cells) เซ็นเซอร์ (Sensors) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

และเคมีไฟฟ้าทั่วไป (Fundamental Research)

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • ให้ศักย์ไฟฟ้าสูงสุด ± 10 โวลต์
  • ให้กระแสไฟฟ้าสูงสุด ± 4 แอมป์
  • สามารถให้ความถี่ตั้งแต่ 10 µHz - 5 MHz