เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนและไนโตรเจน (Oxygen/Nitrogen Analyzer)

เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนและไนโตรเจน

(Oxygen/Nitrogen Analyzer)

เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนและไนโตรเจน

(Oxygen/Nitrogen Analyzer)

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนไนโตรเจนเป็นเครื่องมือที่ใช้หาปริมาณองค์ประกอบธาตุออกซิเจน

และไนโตรเจนของวัสดุโลหะ  โลหะผสม สารกึ่งตัวนำ เป็นต้น

โดยการวัดปริมาณการดูดกลืนแสงอินฟาเรดของก๊าซคอร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และวัดปริมาณการถ่ายความร้อนจากลวดตัวนำของก๊าซไนโตรเจนที่เกิดขึ้นจากการเผาตัวอย่าง

ด้วยเตาไฟฟ้าแบบความต้านทาน

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • น้ำหนักตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ ประมาณ 1 กรัม (ตัวอย่างที่ต้องการค่าออกซิเจนควรจะเป็นก้อนเพื่อลดความผิดพลาด

    จากการเกิดออกไซด์ที่ผิว)

  • ช่วงการวัด ออกซิเจน 0 - 0.1% โดยน้ำหนักที่ระดับความเที่ยงตรง 1.5% RSD หรือ 1.5 ppm
  • ช่วงการวัด ออกซิเจน 0 - 0.5% โดยน้ำหนักที่ระดับความเที่ยงตรง 1.5% RSD หรือ 1.5 ppm

    * ช่วงการวัดสามารถขยายขึ้นได้ โดยการลดปริมาณสารตัวอย่าง