(CCT) / Slat Spray Corrosion Test Chambers)

(CCT) / Slat Spray Corrosion Test Chambers)

คุณลักษณะทั่วไป

ใช้จำลองสภาวะแวดล้อมในหลายรูปแบบ เช่น อากาศแห้ง อากาศเปียก อากาศที่ควบคุมความชื้น

และอากาศที่มีละอองเกลือ โดยสภาวะต่าง ๆ สามารถสลับกันไปมาระหว่างการทดสอบได้

ตามมาตรฐานการทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อนที่กำหนดให้จำลองสภาวะแวดล้อม 4 แบบ ดังนี้

  • การทดสอบโดยละอองเกลือ
  • การทดสอบในสภาวะความชื้นสูง
  • การทดสอบในสภาวะอากาศแห้ง
  • การทดสอบในสภาวะความชื้นระดับต่าง ๆ

สิ่งที่ได้จากการทดสอบ

ใช้ในการทดสอบเชิงเปรียบเทียบ เพื่อวิเคราะห์ชิ้นงานสามารถทนการกัดกร่อน

ได้ตามเวลาคาดหมายไว้หรือไม่  เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตนั้น

และใช้ในการคาดการณ์อายุการใช้งานของวัสดุหรือชิ้นงานนั้น  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมโลหะต่าง ๆ