Quenching & Deformation Dilatometer

เครื่องตรวจวัดการขยายตัวเนื่องจากความร้อน
(Quenching & Deformation Dilatometer)

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องตรวจวัดการขยายตัวเนื่องจากคความร้อน เป็นเครื่องมือที่ใช้หาอัตราการขยายตัวหรือหดตัว

ของวัสดีเมื่อได้รับความร้อน และยังสามารถใช้วิเคราะห์ การเปลี่ยนเฟสของวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร

โดยทันที เมื่อได้รับความร้อนผ่านอุณหภูมิค่าหนึ่ง  โดยใช้หลักการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงความยาว

ของชิ้นทดสอบ  ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวหรือการหดตัว ณ อุณหภูมิต่าง ๆ โดยตลอดช่วงการทดสอบ

นอกจากนี้ สามารถทดสอบหาแรง ในการแปรรูปชิ้นงานที่อุณหภูมิสูง โดยการกดอัดชิ้นงานให้เกิดการเสียรูปอย่างถาวร

แล้วบันทึกค่าแรงกับระยะทางขณะที่หัวกดเคลื่อนที่

นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมอัตราการเย็นตัวหลังการทดสอบ เพื่อให้ได้โครงสร้างจุลภาคตามที่ต้องการ

ใช้สำหรับพารามิเตอร์  การแปรรูปที่เหมาะสมในการรีดร้อนหรือทุบขึ้นรูปร้อนเพื่อประหยัดค่าพลังงานและได้โครงสร้างจุลภาคที่มีคุณภาพ

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • น้ำหนักตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ การขยายตัว : เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 mm ยาว 10 mm
  • ขนาดชิ้นทดสอบการรับแรงในการแปรรูป : เส้นผ่านศูนย์กลาง  5 mm ยาว 10 mm
  • ได้ความร้อนถึง 1,500°C/s ด้วยอัตราการให้ความร้อน 100°C/s
  • สามารถให้ความเย็น 100°C/s
  • สามารถทดสอบหาการขยายตัวได้ในช่วงอุณหภูมิ 50 ถึง 1,250 °C/s
  • ความละเอียดในการวัดความยาว 0.05 µm
  • ความละเอียดในการวัดอุณหภูมิ 0.05°C
  • ให้แรงทดสอบได้สูงสุด 20 kN ด้วยอัตราการให้แรง 0.01 - 200 mm/s หรือ 0.1 - 2,000 %/s
  • ความยาวพิกัด ต่ำสุด 3 mm
  • สามารถกำหนดจำนวนขั้นการแปรรูปได้ไม่จำกัด โดยหยุดพักระหว่าง ขั้นได้ 60 msec