เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี (Inductively Coupled Plasma)

เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี
(Inductively Coupled Plasma - ICP - OES)

เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี
(Inductively Coupled Plasma - ICP - OES)

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี OES  เป็นเครื่องมือที่ใช้หาปริมาณธาตุองค์ประกอบของวัสดุ

โลหะหรือโลหะผสมต่าง ๆ โดยการวัดพลังงานของแสงที่ปล่อยออกมาหลังจากถูกกระตุ้นด้วยประจุไฟฟ้าจากการสปาร์ก

หรือการอาร์กซึ่งวัสดุหรือชิ้นส่วนที่นำมาทดสอบควรมีสภาพนำไฟฟ้าได้

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • สามารถทดสอบวัสดุได้ดังนี้ อลูมิเนียม ทองแดง/ทองเหลือง สังกะสี
    นิกเกิล ตะกั่วเหล็กกล้าเจือต่ำ สเตนเลส เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าผสมสูง
    และเหล็กกล้าหล่อช่วงความยาวคลื่นที่วัดได้ 120 ถึง 766 nm