การรับรองการนำเข้าสินค้า GI จากจีน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์

การรับรองการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

        ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2563 และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมอบหมายให้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยดำเนินการขึ้นทะเบียนและออกหนังสือรับรองการนำเข้าสินค้าดังกล่าวให้กับผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

        ในการนี้ สถาบันเหล็กฯ จึงกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับการขอขึ้นทะเบียน และขอหนังสือรับรองการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันเหล็กฯ ที่ 014-2563

ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสูตรการผลิตสำหรับการขอขึ้นทะเบียน