อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ,สถาบันเหล็กฯ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมใจสู้ภัย covid 19

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ,สถาบันเหล็กฯ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมใจสู้ภัย covid 19

18 พฤษภาคม 2564

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ,สถาบันเหล็กฯ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมใจสู้ภัย covid 19

         นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ประธานสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ พร้อมด้วย นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และทีมงานจากหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมประกอบไปด้วย สถาบันยานยนต์ สถาบันพลาสติก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันอาหาร สถาบันไทยเยอรมัน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมมอบบริจาคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE, เครื่องช่วยการหายใจ Oxygen High Flow, เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ให้แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยมีนายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบเครื่องมือ   และอุปกรณ์ เพื่อใช้บริการแก่ผู้ป่วย โควิด 19

         

         ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานรับมือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในเขตคลองเตยและกรุงเทพมหานครโดยได้รับ การสนับสนุนจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน