สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2

 

ตามที่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดำเนิน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กระยะที่ 2 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ใน 6 อาชีพ ซึ่งได้แก่ อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บตรง (ERW) อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรชุบสังกะสีจุ่มร้อน (HDG) อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บตรง (ERW)  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) และอาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุบสังกะสีจุ่มร้อน (HDG) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและระดับสากล นั้น

ในการนี้ สถาบันเหล็กฯ ได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก ระยะที่ 2 นี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงใคร่ขอสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะฯ ต่างๆ ผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทุกความเห็นของท่านมีความสำคัญต่อการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

  • ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   —–>> คลิก
  • ดาวน์โหลดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ   —–>>  Download
  • ดาวน์โหลดตารางสรุปมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ   —–>>  Download
  • ดาวน์โหลดแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   —–>>  Download

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณทิตติยา โทรศัพท์ 02-712-4402 ต่อ 260