“Standardization of Steel Products”

“Standardization of Steel Products: specification, application and testing of JIS standards”

อบรมสัมมนา วันที่ 26-27 ม.ค. 2566

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นที่มาให้ความรู้ในการอบรมสัมมนาในครั้งนี้