ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง “การรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) เพื่อสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี 200% ”

สวทช. จัดกิจกรรมกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (RDI) กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “การรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) เพื่อสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี 200% ในรายจ่ายสำหรับการวิจัยฯ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของมาตรการยกเว้นภาษีนิติบุคคล สำหรับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (มาตรการยกเว้นภาษี 200%) รวมถึงสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ RDIMS ในองค์กร โดยระบบ RDIMS เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรซึ่งช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชนให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.nstda.or.th/r/fqk6w