ประกาศ Federal Register Vol.88 No.97

ด้วย กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ได้ออกประกาศ Federal Register Vol. 88 No. 97 ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แจ้งเปิดการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) กับสินค้าชั้นเหล็กวางของอเนกประสงค์ (Boltless Steel Shelving Units Prepackeged for Sale) จากไทย อินเดีย มาเลเซีย ต้หวัน และเวียดนาม โดย DOC กำหนดระยะเวลาการไต่สวน (Period of Investigation: POI) สำหรับการไต่สวนการทุ่มตลาด คือ ระหว่างวันที่ 2 เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ DOC ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่ นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตการไต่สวน (Scope of Investigation) และลักษณะสินค้าที่ถูกไต่สวน (Product Characteristics) ต่อ DOC ได้ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ กรมการค้าต่างประเทศขอแจ้งประกาศเปิดการไต่สวนของสหรัฐฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ww.thaitr.go.th หรือ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร