สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง

Advanced Steel Design

วันที่:  15  ธ.ค. 2566 เวลา 9:00 – 16:30 น.

ห้องสัมมนา ชั้น 2 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

หัวข้องานสัมมนา

เริ่มลงทะเบียน 08.00 – 09.00 น.

-การออกแบบจุดต่อรับโมเมนต์รูปแบบแผ่นเหล็กประกับ (Flange-plate moment connection)

-การออกแบบจุดต่อรับโมเมนต์รูปแบบแผ่นเหล็กปิดปลาย (End-plate moment connection)

-การออกแบบแผ่นรองฐานรับโมเมนต์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (Base plate with small and large moment)

-การออกแบบระบบค้ำยันทางข้าง (Design of members for lateral bracing)

-การออกแบบระบบโครงสร้างเหล็กคอมโพสิท (Design of steel composite structures)

คลิกเพื่อลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป 1,700 บาท

สมาชิกสถาบันเหล็กฯ ประเภทสมาชิกสามัญ 1, 360 บาท
สมาชิกสถาบันเหล็กฯ ประเภทสมาชิกสมทบ (นิติบุคคล) 1,530 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถาม คุณพิมพ์พนิต อุ่นธวัชนัดดา
อีเมล pimpanit@isit.or.th โทรศัพท์ 02 713 6290-2 ต่อ 124