สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ

สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ
  •           การผลิตเหล็กสำเร็จรูป (Finished steel) เดือนกันยายน 2566 ของไทย อยู่ที่ 561,760 ตัน ขยายตัว 5.5% y-o-y. จำแนกเป็นการผลิตเหล็กทรงยาว อยู่ที่ 373,351 ตัน ขยายตัว 17.1% y-o-y. การผลิตเหล็กทรงแบน อยู่ที่ 188,409 ตัน หดตัว 11.7% y-o-y. การผลิตเหล็กเหล็กสำเร็จรูป (Finished steel) ผลิตสะสม 9 เดือน ปี 2566 ของไทย อยู่ที่ 4.99 ล้านตัน หดตัว 8.2% y-o-y. เป็นการผลิตเหล็กทรงยาว อยู่ที่ 3.44 ล้านตัน หดตัว 2.4% y-o-y. และการผลิตเหล็กทรงแบน อยู่ที่ 1.55 ล้านตัน หดตัว 19% y-o-y.
  •           การนำเข้า ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished Steel) เดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 914,908 ตัน ขยายตัว 25.9% y-o-y. การนำเข้าเหล็กทรงยาว อยู่ที่ 225,073 ตัน ขยายตัว 3.4% y-o-y. การนำเข้าเหล็กทรงแบน อยู่ที่ 689,835 ตัน ขยายตัว 35.5% y-o-y. การนำเข้าเหล็กสำเร็จรูป (Finished steel) นำเข้าสะสม 9 เดือน ปี 2566 อยู่ที่ 8.66 ล้านตัน ขยายตัว 3.7% y-o-y. การนำเข้าเหล็กทรงยาว 2.07 ล้านตัน ขยายตัว 8% y-o-y. และการนำเข้าเหล็กทรงแบน ขยายตัว 2.5% y-o-y. อยู่ที่ 6.59 ล้านตัน
  •           การส่งออก ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished Steel) เดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 114,995 ตัน หดตัว 3.8% y-o-y.การส่งออกเหล็กทรงยาวอยู่ที่ 73,618 ตัน หดตัว ร้อยละ 8.3%y-o-y. ส่งออกเหล็กทรงแบน อยู่ที่ 41,377 ตัน ขยายตัว ร้อยละ 5.5% y-o-y. การส่งออกเหล็กสำเร็จรูป (Finished steel) ส่งออกสะสม 9 เดือน ปี 2566 อยู่ที่ 1.09 ล้านตัน ลดลง 0.7% y-o-y. ส่งออกเหล็กทรงยาว 0.73 ล้านตัน ขยายตัว 4.6 % y-o-y. ขณะที่ส่งออกเหล็กทรงแบน ลดลง 9.7 % y-o-y. อยู่ที่ 0.37 ล้านตัน
  •           การบริโภคเหล็กสำเร็จรูป (Finished steel) เดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 1.36 ล้านตัน ขยายตัว 19.5% y-o-y. การบริโภคเหล็กทรงยาว 524,806 ตัน ขยายตัว 15% y-o-y. การบริโภคเหล็กทรงแบน อยู่ที่ 836,867 ตัน ร้อยละ 22.5% y-o-y. การบริโภคสะสม 9 เดือน ปี 2566 12.55 ล้านตัน ลดลง 1% y-o-y. การบริโภคเหล็กทรงยาวอยู่ที่ 4.78 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.8 % y-o-y. และการบริโภคเหล็กทรงแบน อยู่ที่ 7.77 ล้านตัน ลดลง 2.1% y-o-y.


แหล่งที่มาข้อมูล : ISIT Analysis